Prognozowanie krótkoterminowe rolnic (2017)

Prognozowanie krótkoterminowe rolnic oparte jest na wartościach średnich dobowych tempetratur powietrza, z których oblicza się wyznaczoną sumę ciepła (502◦C) i sumę temperatur efektywnych (235▫C). Początek sumowania średnich dobowych temperatur powietrza określa się na podstawie odłowów motyli rolnic samołówką. Złowienie w ciągu 2–3 dni więcej niż jednego motyla jest liczbą krytyczną wskazującą na początek masowego lotu motyli rolnic.

W tabeli odnotowuje się datę początku masowego lotu motyli rolnic i od tego dnia wpisuje się wartości średnich dobowych temperatur powietrza, a program oblicza sumę ciepła oraz sumę temperatur efektywnych.

Ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zwalczaniu jest wartość progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 6 młodych gąsienic rolnic (w stadium L1 i L2) na 1 m2

Jeśli chcesz wyliczyć prognozę na podstawie swoich własnych danych, Zarejestruj się i wprowadź swoje własne date dotyczące temperatury i wilgotności. System automatycznie wyliczy prognozowany termina zabgiegu.
Ważne obserwacje Data obserwacji Średnia dobowa temperatura Osiągnieta suma ciepła Osiągnieta suma temperatur efektywnych Prognozowany termin zabiegu*

* Okres inkubacji trwa około dwa tygodnie, a konkretna w danym roku liczba dni inkubacji jaj zależeć będzie od przebiegu warunków meteorologicznych - patrz prognozowany termin zabiegu

Strona 1 z 1, pokazano 0 wierszy z ogółem 0, począwszy od 0, skończywszy na 0

< poprzednianastępna >

Prognozowany termin zwalczania rolnic na podstawie sumy ciepła przypada w dniu, w którym suma ciepła osiągnie lub przekroczy wartość 502°C. (w tabeli w rubryce „Prognozowany termin zabiegu*automatycznie wpisuje się Zwalczanie gasienic rolnic!! ).

Po wyznaczeniu daty zabiegu na podstawie sumy ciepła konieczna jest lustracja plantacji, w celu podjęcia decyzji o zasadności wykonaniu zabiegu chemicznego, indywidualnie dla kazdej plantacji, uwzgledniajac ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi (6 młodych gąsienic rolnic – w stadium L1 i L2 na 1 m2). Po stwierdzeniu, że próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego, a jeśli nie, nadal wpisuje się w tabeli wartośćci średniej dobowej temperatury powietrza dla wyznaczenia terminu zabiegu na podstawie sumy temperatur efektywnych.

Prognozowany termin zwalczania rolnic na podstawie sumy temperatur efektywnych przypada w dniu, w którym suma temperatur efektywnych osiągnie lub przekroczy wartość 235°C. (w tabeli w rubryce „Prognozowany termin zabiegu” automatycznie wpisuje się Zwalczanie gasienic rolnic!!!

Po uzyskaniu informacji, że suma temperatur efektywnych osiagnęła lub przekroczyła określoną wartość wykonuje się lustrację plantacji pod kątem obecności i liczebności gąsienic rolnic na roślinach w celu stwierdzenia czy został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości (6 młodych gąsienic rolnic – w stadium L1 i L2 na 1 m2) Po stwierdzeniu, że próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego.

Polecenia